0 Menu

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Helox - overeenkomsten op afstand

De hieronder vermelde Algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de Voorwaarden) regelen de relatie tussen de consument en Helox en zijn enkel van toepassing op alle afgesloten verkopen en overeenkomsten die volledig via de online webshop van Helox (een daartoe ontwikkeld online systeem) tot stand komen, met uitsluiting van alle andere vormen van verkoop of overeenkomst. Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst, met inbegrip van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Onder een consument in deze voorwaarden wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

De Voorwaarden zijn niet meer van toepassing indien de koper zich gedurende de aankoopperiode naar het plaatselijk verkooppunt van Helox begeeft en aldus persoonlijk aanwezig is bij een fase van afhandeling van de aankoop.

De Voorwaarden, ter kennis gebracht van elke koper bij het gebruik van de website van Helox en door hem/haar aanvaard ten laatste voor het plaatsen van de bestelling, blijven onverminderd van toepassing, inclusief de wijzigingen daaraan die in de overeenstemming met artikel 8 van deze Voorwaarden ( te raadplegen op www.helox.be ) werden doorgevoerd.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt een exemplaar van de Voorwaarden per duurzame drager (pdf) verstrekt aan de koper. Bij de validatie van de bestelling wordt de koper geacht deze Voorwaarden te hebben gelezen en ze zonder voorbehoud aanvaard te hebben.

Indien de koper niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Voorwaarden, is een verder gebruik van, dan wel reservatie of bestelling via de webshop onmogelijk.

De koper gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die elektronisch worden verzonden, aan alle wettelijke eisen voldoen van schriftelijke mededelingen. Onderhavige verkoopsvoorwaarden worden in het Nederlands verstrekt en zijn opgesteld in een duidelijke en begrijpelijke taal. Het feit dat de koper deze voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem/haar niet van hun toepassing.
 

Ondernemingsgegevens

1. Algemene bepalingen en doel

De website van Helox, eigendom van Ponsar Bvba, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aankopen te verrichten. Met deze Voorwaarden wordt beoogd de koper de essentiële informatie te geven over de rechten en verplichtingen bij een bestelling via de webshop.

Onderstaande voorwaarden zijn enkel van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van Helox en elke bestelling die de koper online plaatst bij Helox.
De koper aanvaardt dat enkel deze voorwaarden van toepassing zijn. De koper of diens wettelijk vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de verbintenissen aangegaan door het sluiten van de overeenkomst. Vooraleer de koper overgaat tot aankoop wordt hij op een duidelijke en opvallende manier erop gewezen dat deze overeenkomst een betalingsverplichting voor hem inhoudt.

Om producten op de webshop te kunnen kopen moet de koper :

2. Aanbod

De artikelen en diensten beschreven of afgebeeld op deze website zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. In het geval van materiële fouten of vergissingen op de website worden deze in het voordeel van Helox geïnterpreteerd.

Wanneer de koper specifieke vragen heeft over op maat gemaakte goederen wordt deze verzocht vooraf contact te nemen met Helox. Voor deze bestellingen vervalt de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden bij overeenkomsten op afstand.

Helox is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Helox.

3. Leveringsvoorwaarden en totstandkoming aankoop

De koper heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van Helox online aan te kopen onder voorbehoud van beschikbaarheid. Helox is gerechtigd om bestellingen te weigeren, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering in volgende gevallen :

  1. bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de koper
  2. bij een vermoeden dat de koper de intentie heeft om de artikelen zelf door te verkopen
  3. bij de vaststelling van een abnormale hoeveelheid aan gereserveerde of bestelde artikelen
  4. bij de uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
  5. bij de vaststelling van een ongeldig aanbod door de webshop
  6. bij overmacht

De aankoop komt tot stand op het moment dat de koper een bevestigingsmail ontvangt van Helox.

De artikelen worden bij de koper pas geleverd na gehele betaling en blijven tot dan exclusieve eigendom van Helox.

De koper gaat ermee akkoord dat de gegevens die op de webshop worden geregistreerd, het bewijs vormen van alle transacties tussen Helox en zijn klanten. In het geval van een geschil tussen Helox en een van zijn klanten over een transactie op de website, vormen de gegevens die door Helox zijn geregistreerd als onweerlegbaar bewijs van de inhoud van de transactie.

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld e-mail, backups...).

De betaling gebeurt via een van de betaalmethoden die de koper tijdens het orderbevestigingsproces heeft geselecteerd.

De verzendingskosten zijn ten laste van de koper en worden voorafgaand aan de bestelling weergegeven. Indien blijkt dat de verzendingskost niet voorafgaand kan berekend worden, wordt dit meegedeeld en behoudt Helox zich het recht om deze kosten bij de bevestigingsmail van de bestelling aan te rekenen.

Helox zal de goederen verzenden via koerier op het door de koper opgegeven leveringsadres. Wanneer het goed niet kan overhandigd worden op het door de koper opgegeven adres, kan Helox voor een tweede aanbieding een bijkomende leveringskost aanrekenen.

De koper tekent voor ontvangst van de levering. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de koper.

Bij ontvangst van de levering dient de koper de verpakking van de zending na te kijken. Zichtbaar beschadigde verpakkingen dienen geweigerd te worden met de vermelding “verpakking beschadigd”, zo niet worden de goederen vermoed definitief aanvaard te zijn door de koper als conform.

Elke zichtbare en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moet onverwijld en uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld aan Helox. Nadat Helox de geweigerde of foutieve levering heeft ontvangen en aanvaard, zal een nieuwe levering op kosten en risico van Helox worden toegestuurd.

Nadat Helox de geweigerde of foutieve levering heeft ontvangen en aanvaard zal een nieuwe levering op kosten en risico van Helox worden toegestuurd.

4. Leveringstermijnen

Helox zal de goederen verzenden via koerier binnen de per bevestigingsmail meegedeelde termijn en uiterlijk 30 kalenderdagen na de totstandkoming van de aankoop én ontvangst van de betaling. Helox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de leveringstermijn wanneer dit te wijten is aan overmacht of toe te rekenen is aan een derde zoals de koerier. Indien de leveringstermijn dreigt overschreden te worden zal Helox de koper hiervan verwittigen via mail en kan een nieuwe leveringstermijn afgesproken worden. Indien hij dit wenst kan de koper in dat geval binnen de 2 werkdagen per e-mail verzaken aan de aankoop. In dat geval zal Helox de door de koper betaalde sommen terugbetalen, zonder interest of andere vergoeding. In geval van thuislevering door Helox aan de koper geldt levering op gelijkvloers.

5. Herroepingsrecht

De koper heeft als consument het recht af te zien van de aankoop binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. De artikelen worden in dit geval uiterlijk 14 kalenderdagen na voorafgaande verwittiging van de herroeping via mail, in de originele en onbeschadigde verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, teruggezonden naar Helox. De terugzending geschiedt op kosten en op eigen risico van de koper. De koper kan zich niet beroepen op dit recht ingeval van maatwerk. Indien de koper de artikelen terugstuurt zonder toebehoren, of indien het artikel beschadigd is omdat de koper is verder gegaan dan enkel het inspecteren, zal Helox een schadevergoeding aanrekenen die gelijk is aan de waardevermindering die het artikel heeft ondergaan. 

Tips :

Om het herroepingsrecht uit te oefenen brengt de koper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. bij brief per post of per e-mail) Helox schriftelijk op de hoogte van zijn herroepingsbeslissing. De koper kan ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat terug te vinden is op de website https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf.

Na de ontvangst van de goederen zal Helox alle ontvangen betalingen, zonder interest, terugstorten aan de koper, inclusief de leveringskosten.

6. Garantie

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Als het product bij levering een zichtbaar gebrek vertoont dient de koper binnen de 2 werkdagen na vaststelling ervan contact op te nemen met Helox, waarna de koper het artikel zonder verwijl terug dient te bezorgen aan Helox. In geval van verborgen gebreken beschikt de koper over een termijn van minstens 2 maanden na ontdekking van het verborgen gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren om contact op te nemen met Helox. De koper zal aan Helox de nodige termijn toestaan om te oordelen of het gebrek inherent is aan het artikel en niet door een externe factor werd veroorzaakt.

De kosten van terugzending van het goed waaraan een zichtbaar of een verborgen gebrek werd vastgesteld, zijn ten laste van Helox.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie, die ook van toepassing is op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen, is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, de niet-naleving van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.  Helox zal steeds geval per geval nagaan of het gebrek dat zich aan het artikel voordoet inherent is aan het artikel (bvb. een fabricagefout) of veroorzaakt werd door de consument. Als de wettelijke garantie niet van toepassing is zal Helox vooraf een bestek voor herstelling bezorgen.

De wettelijke garantie blijft van toepassing indien de consument aan een artikel een herstelling of wijziging heeft laten aanbrengen die niet gerelateerd is tot het gebrek waarvoor de consument een beroep wil doen op de garantie. 

7. Gebruik website

De koper is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee Helox zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de koper bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie.

De koper aanvaardt dat Helox niet aansprakelijk is voor enige schade door het gebruik van hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's. Heloxl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van Helox houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere website/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de koper om te controleren of die website/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur.

Door te bestellen op de internetsite van Helox staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de koper zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Alle gegevens die worden gedeeld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Helox zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage, verbetering en verwijdering zoals bepaald in de wet. Helox verwijst dienaangaande ook naar haar privacybeleid.

8. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden

Indien een bepaling uit de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert. Het feit dat Helox nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.

Op alle op de website van Helox aanwezig informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Helox zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Helox noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Helox behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke bestelling na een wijziging van de Algemene Voorwaarden, houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende Algemene Voorwaarden.

9. Vragen of klachten

De koper kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij Helox terecht via info@helox.be 

Wanneer de koper niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van Helox, kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Via www.ombudsmanvoordehandel.be kan de koper een klachtenformulier downloaden.

De consument kan ook contact nemen met het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie : https://webgate.ec.europa.eu/odr/, doch Heloxbehoudt zich het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent en onderworpen aan het Belgische recht.